ko4

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uzunluk Genişlik Yükseklik Yükleme Hacmi  ko1
5,897 mm 2,348 mm 2,390 mm 33.0 m3
Uzunluk Genişlik Yükseklik Yükleme Hacmi  ko2
12,031 mm 2,348 mm 2,390 mm 68.0 m3
Uzunluk Genişlik Yükseklik Yükleme Hacmi  ko3
12,031 mm 2,348 mm 2,695 mm 76.0 m3
Uzunluk Genişlik Yükseklik Yükleme Hacmi  ko4
13,555 mm 2,348 mm 2,695 mm 86.0 m3
Uzunluk Genişlik Yükseklik Yükleme Hacmi  ko5
5,458 mm 2,290 mm 2,662mm 28.0 m3
Uzunluk Genişlik Yükseklik Yükleme Hacmi  ko6
11,587 mm 2,290 mm 2,539mm 67.0 m3
Uzunluk Genişlik Yükseklik Yükleme Hacmi  ko7
11,585 mm 2,290 mm 2,527mm 67.0 m3
Uzunluk Genişlik Yükseklik Yükleme Hacmi  ko8
5,893 mm 2,346 mm 2,384 mm 33.0 m3
Uzunluk Genişlik Yükseklik Yükleme Hacmi  ko9
12,031 mm 2,348 mm 2,390 mm 68.0 m3
Uzunluk Genişlik Yükseklik Yükleme Hacmi  ko10
5,958 mm 2,018 mm 2,077 mm 25.0 m3
Uzunluk Genişlik Yükseklik Yükleme Hacmi  ko11
11,986 mm 2,236 mm 1,968 mm 53.0 m3

“Ex works” satıcının malları işletmesinde (fabrika,depo v.s.) alıcı emrine hazır tutmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamındadır. Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden ya da malların ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine değin, malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu terim tüm satış şekilleri içinde satıcı için en az yükümlülüğü ihtiva eden bir satış şeklidir.

Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenmektedir.

Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ihraç gümrüğünden geçirilip, alıcı tarafından belirlenen taşıyıcıya, belirlenen yer ya da noktada teslimi ile son bulur.

Eğer alıcı tarafından kesin bir teslim yeri belirtilmemişse, satıcı taşıyanın malları teslim alacağı yer civarında bir yer belirleyebilir. Ticari uygulamalar taşıyıcı ile sözleşme yapılabilmesi için satısının yardımını gerektirirse (Örneğin demir ve hava yolu taşımacılığında) satıcı riziko ve masraflar alıcıya ait olmak üzere hareket edebilir.

(…olarak belirtilen yükleme limanında)
“Gemi Doğrultusunda Masrafsız” terimi, belirtilen yükleme limanında, mallar gemi doğrultusuna yerleştirildikleri zaman, satıcının malları teslim etmesi demektir. Bu durum, bu andan itibaren artık, alıcının, mallara ilişkin bütün masrafları, zıya ve hasar risklerini üstlendiğini ifade eder.

FAS terimi ihraç için malların satıcı tarafından gümrüklenmesini gerektirir.

BU DURUM, İHRACAT İÇİN GEREKLİ GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİNİ ALICININ YERİNE GETİRMESİNİ ÖNGÖREN ÖNCEKİ INCOTERMS VERSİYONLARININ AKSİDİR.

Fakat, taraflar malların ihracat için alıcı tarafından gümrüklenmesini isterlerse, bu durum satım sözleşmesine eklenecek açık ifadelerle belirtilmelidir.

Bu terim sadece deniz veya içsu taşımacılığında kullanılabilir.

Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü belirlenen yükleme limanında mallar gemi küpeştesini açtığı andan itibaren yerine getirilmiş olur. Mallarla ilgili tüm gider yitik veya hasar rizikoları bu noktadan itibaren alıcı tarafından üstlenilir. Eğer gemi küpeştesi pratikte birşey ifade etmiyorsa (örneğin roll-on/roll-off veya konteyner taşımacılığında olduğu gibi) FCA teriminin kulanılması daha doğru olur.

Bu terim ile satıcı belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm giderleri ve navlunu ödemek zorundadır. Ancak malla ilgili yitik bir hasar rizikoları ile giderlerde görülebilecek artış, yükleme limanında malların gemi küpeştesini geçmesi anından itibaren satıcıdan alıcıya devredilmiş olur.

CFR terimi satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir.

Bu terim ile satıcı CFR’deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak, malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı deniz sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder. Alıcı bu terim ile satıcının sigortada sadece minimum kuvertür temin etme yükümlülüğü bulunduğunu bilmelidir.

Bu terim satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir. Bu terim sadece deniz ve iç su taşımacılığında kullanılır. Eğer gemi küpeştesi pratikte birşey ifade etmiyorsa CIP terimini kullanmak daha uygun olur.

Bu terim satıcının, malın kararlaştırılan varış yerine kadar taşınması için gerekli navlunu ödediği anlamına gelir. Malın yitik ve hasarına ait rizikolarla birlikte taşıyıcıya teslimden itibaren doğabilecek ek masraflar, malların taşıyıcının nezaretine verilmesinden itibaren satıcıdan alıcıya geçer.

Taşıyıcı bir taşıma sözleşmesinde demir, kara, deniz, hava, içsu taşımacılığı ya da bunların birleşmesi sonucu ortaya çıkan taşımacılık işlemini üstlenen kimsedir.

Bu terim ile satıcı CPT’deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı kargo sigortası temin etmek durumundadır.

Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder.

Bu terim satıcının teslim yükümlülüğünün, malların ihraç için gümrükten geçirilip, sınırda belirlenen yer ya da noktada ancak bitişik ülkenin gümrük sınırından önce emre hazır tutulmasıyla sona ermesini ifade eder.

Sınır terimi , ihraç ülkesinin sınırı da dahil olmak üzere herhangi bir sınır için kullanılabilir. Dolayısıyla, terimin içinde sözkonusu sınırın her zaman nokta ya da yer belirtilerek kesin şekilde tanımlanmış olması hayati olarak önem taşımaktadır.

Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malı belirlenen varış limanında, gemi bordasında, ithal gümrüğünden geçirmeden alıcının emrine hazır tutmakla sona erer. Satıcı, malların belirlenen varış limanına getirilmesi için gereken tüm gider ve rizikoları üstlenir. Bu terim sadece deniz veya içsu taşımacılığı için kullanılabilir.

(varış limanı … olarak belirtilmek suretiyle) “Rıhtımda teslim” terimi, satıcının, belirlenen varış limanındaki rıhtımda (iskelede), ithalat için gerekli gümrükleme işlemleri yerine getirilmemiş olarak alıcının tasarrufuna bırakmakla malları teslim ettiğini ifade eder. Satıcı, malların belirlenen varış limanına taşınması ve rıhtıma (iskeleye) boşaltılmasına ilişkin bütün hasar ve masrafları üstlenmelidir. DEQ terimi, malların ithalat için gümrüklenmesi ve bununla ilgili tüm işlemlerin, vergilerin, resim ve diğer harçların ödenmesi yükümlülüğü alıcının üstlenmesini öngörür.

BU DURUM, İTHALAT İÇİN GEREKLİ GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİNİ SATICININ YERİNE GETİRMESİNİ ÖNGÖREN ÖNCEKİ INCOTERM VERSİYONLARININ AKSİDİR.

Fakat taraflar malların ithalinde ödenen masrafları kısmen veya tamamen satıcının yükümlülükleri arasına katmak isterlerse, bu durum satış sözleşmesine bu amaçla eklenecek açık bir ifade ile aydınlığa kavuşturulmalıdır.

Bu terim sadece mallar denizyolu veya içsu veya çok vasıtalı taşıma ile varma limanında gemiden rıhtıma (iskeleye) boşaltılmakla teslim edilecekse kullanılabilir. Bununla beraber taraflar malların rıhtımdan limanın içinde veya dışında başka bir yere aktarılmasına ilişkin hasar ve masrafları satıcının yükümlülükleri arasına katmak isterlerse, DDU veya DDP terimleri kullanılmalıdır.

Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde, belirlenen yerde emre hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması ve gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ile ilgili riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır (İthalat için ödenmesi gereken vergi resim ve harçlar hariç).

Alıcı malların zamanında ithal için gümrükten çekilmemesinden kaynaklanan ek gider ve rizikoları üstlenmek durumundadır.
Eğer taraflar satıcının gümrük formalitelerini yerine getirip bundan doğabilecek gider ve rizikoları üstlenmesini istiyorlarsa bunu, bu etkiyi yaratacak sözcükler ekleyerek kesinleştirmelidirler.

Eğer taraflar satıcının yükümlülüklerine malların ithali için gerekli bazı giderleri eklemek istiyorlarsa (KDV gibi) bunu, bu etkiyi yaratacak sözcükler ekliyerek kesinleştirmelidirler. Bu terim taşıma şeklinden bağımsız olarak kullanılabilir.

Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde belirlenen yerde emre hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması, ithal gümrüğünden geçirilmesi için gerekli vergi, resim ve diğer harçlar dahil olmak üzere riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır. EXW terimi satıcı için ne kadar az yükümlülük ifade ediyorsa, DDP terimi de o kadar çok yükümlülük ifade etmektedir.

“Belirlenen Yerde Teslim” kuralı, satıcının malları belirlenen varma yerinde gelen taşıma aracından boşaltmadan alıcının tasarrufuna bırakmakla teslim ettiğini ifade eder.

Malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere belirtilen belirli bir noktada alıcıya sağlanması (teslim edilmesi) anlamına gelir. DAP daha önceki DAF, DES, ve DDU’nun yerini almıştır. DAP başka bir deyişle, Eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan boşaltma yerinde (bir liman iskelesi, gümrük noktası, havalimanı) boşaltma için hazır durumda nakliye aracının üzerinde alıcı emrine bırakılmasıdır. Tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir. malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini/ terminal bağlantılı zarar risklerini satıcı üstlenir.

ICC 27 Eylül 2010’da Incoterms 2010 revizyonunu yayınlayarak güncellemiştir. Söz konusu revizyon, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulamaya geçmiştir. Incoterms 2010’da teslim şekilleri 13’den 11’e düşürülmüştür. Dört şart yürürlükten kaldırılmış, buna karşılık iki yeni teslim şekli oluşturulmuştur. Ayrıca INCOTERMS genel olarak iki gruba ayrılmıştır. Tüm taşıma türlerini kapsayan kurallar EXW – FCA – CPT – CIP – DAT – DAP – DDP olmak üzere yedi adet olarak  FAS – FOB – CFR – CIF kuralları da sadece suyollarıyla yapılan taşıma türlerini kapsamak üzere “deniz ve iç su taşımalarına özgü kurallar” sınıflandırması adı altında toplanmış ve FAS – FOB – CFR – CIF kuralları içeriğinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır.

 

 INCOTERMS – ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ
Tüm taşıma modlarını kapsayan kurallar
Kısa Tanımı İngilizce Açılımı Türkçe Açılımı Kullanıldığı Taşımacılık Türü
EXW Ex Works Fabrikada Teslim Karayolu, Havayolu, Demiryolu, çok araçlı taşımacılık
FCA Free Carrier Taşıma Vasıtasının Yanında Teslim Karayolu, Havayolu, Demiryolu, çok araçlı taşımacılık
CPT Carriage Paid To ……… kadar Navlun Ödenmiş Karayolu, Havayolu, Demiryolu, çok araçlı taşımacılık
CIP Carriage And Insurance Paid To.. (……. kadar Navlun ve Sigorta Ödenmiş Karayolu, Havayolu, Demiryolu, çok araçlı taşımacılık
DAT Delivered At Terminal Teminalde Teslim Karayolu, Havayolu, Demiryolu, çok araçlı taşımacılık
DAP Delivered At Place Belirlenen Noktada Teslim Karayolu, Havayolu, Demiryolu, çok araçlı taşımacılık
DDP Delivered Duty Paid Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak teslim Karayolu, Havayolu, Demiryolu, çok araçlı taşımacılık
Sadece deniz ve iç su yolunu kapsayan kurallar
Kısa Tanımı İngilizce Açılımı Türkçe Açılımı Kullanıldığı Taşımacılık Türü
FAS Free Alongside Ship Geminin yanında teslim Denizyolu, iç su yolu
FOB Free On Board Gemiye Yükleyerek (Küpeştesinden geçmiş) Teslim Denizyolu, iç su yolu
CFR Cost And Freight Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Olarak Denizyolu, iç su yolu
CIF Cost, Insurence And Freight Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim Denizyolu, iç su yolu

 

Uçak Tipleri ve Yükleme Bilgileri

BOEING 747 F :Uzun yol kargo uçağı
Kapasite : Ort.100 ton     -600 m3
Kapı ölçüleri : Burun 249*318 cm  Yan 312*340 cm

BOEING 747-400 :Uzun yol yolcu uçağı
Kapasite : Ort.16-20 ton     -90 m3
Kapı ölçüleri : Comp 1,2,3,4 :264*168 cm  Comp 5: 112*113 cm

AIRBUS 310 :Orta ve uzun mesafe yolcu uçağı
Kapasite : Ort.8 ton     -35 m3
Kapı ölçüleri : 155*310 cm

AIRBUS 340 :Uzun mesafe yolcu uçağı
Kapasite : Ort.12-18 ton     -100 m3
Kapı ölçüleri : 162*270 cm

ANTONOV 26 :Kısa mesafe kargo uçağı
Kapasite : Ort.4 ton     -40 m3
Kapı ölçüleri : 278*170 cm

ILYUSIN 76 :Uzun mesafe kargo uçağı
Kapasite : Ort.40 ton     -130 m3
Kapı ölçüleri : 270*300 cm

HAVAYOLU KONTEYNER ÖLÇÜLERİ

MAIN DECK PALLET (equivalentto IATA Tip 2)

İÇ HACMİ: 606 cuft/17.16 cu m

MAKSİMUM BRÜT AĞIRLIK: 15,000 lb/6,804 kg

MAKSIMUM DIŞ ÖLÇÜLERİ: (L x W x H) Contoured

125″ x 96″ x 96″ – 317cm x 244cm x 244cm

 ht1
LD-7 (equivalentto IATA Type5)

İÇ HACMİ: 379.9 cuft/10 cu m

MAKSIMUM BRUT AGIRLIK: 10,200 lb/4,627 kg

MAKSIMUM DIŞ ÖLÇÜLERİ: (L x W x H)

125″ x 88″ x 63″ – 317cm x 223cm x 160cm

 ht2
P9A LOVER DECK PALLET (equivalentto IATA Type 6)

İÇ HACMİ: 242 cuft/6.9cu m

MAKSIMUM BRUT AGIRLIK: 7,000 lb/3,176 kg

MAKSIMUM DIŞ ÖLÇÜLERİ: (L x W x H)

125″ x 60″ x 63″ – 317cm x 152cm x 160cm

 ht3
LD-11 (equivalentto IATA Type 6)

İÇ HACMİ: 242 cuft/6.9cu m

MAKSIMUM BRUT AGIRLIK: 7,000 lb/3,176 kg

MAKSİMUM İÇ ÖLÇÜLERİ: (L x W x H)

125″ x 60″ x 64″ – 317cm x 162cm x 162cm

 ht4
LD-8 (equivalentto IATA Type 6A)

İÇ HACMİ: 243 cuft/6.9cu m

MAKSIMUM BRUT AGIRLIK: 5,400 lb/2,450 kg

DIŞ ÖLÇÜLERİ: (L x W x H)

96″ x 60″ x 64″ – 228cm x 152cm x 162cm

 ht5
LD-4 (equivalentto IATA Type 7A)

İÇ HACMİ: 194 cuft/5 cu m

MAKSIMUM BRUT AGIRLIK: 5,400 lb/2,450 kg

DIŞ ÖLÇÜLERİ: (L x W x H)

96″ x 60″ x 64″ – 228cm x 152cm x 162cm

 ht6
LD-3 (equivalentto IATA Type 8 )

İÇ HACMİ: 150 cuft/4 cu m

MAKSIMUM BRUT AGIRLIK: 3,500 lb/1,588 kg

DIŞ ÖLÇÜLERİ: (L x W x H)

61″ x 60″ x 64″ – 154cm x 152cm x 162cm

 ht7
LD-2 (equivalentto IATA Type 8D)

İÇ HACMİ: 120 cuft/3 cu m

MAKSIMUM BRUT AGIRLIK: 2,700 lb/1,225 kg

DIŞ ÖLÇÜLERİ: (L x W x H)

47″ x 60″ x 64″ – 119cm x 152cm x 162cm

 ht8
Length Width Height Loading Capacity  ko1
5,897 mm 2,348 mm 2,390 mm 33.0 m3
Length Width Height Loading Capacity  ko2
12,031 mm 2,348 mm 2,390 mm 68.0 m3
Length Width Height Loading Capacity  ko3
12,031 mm 2,348 mm 2,695 mm 76.0 m3
Length Width Height Loading Capacity  ko4
13,555 mm 2,348 mm 2,695 mm 86.0 m3
Length Width Height Loading Capacity  ko5
5,458 mm 2,290 mm 2,662mm 28.0 m3
Length Width Height Loading Capacity  ko6
11,587 mm 2,290 mm 2,539mm 67.0 m3
Length Width Height Loading Capacity  ko7
11,585 mm 2,290 mm 2,527mm 67.0 m3
Length Width Height Loading Capacity  ko8
5,893 mm 2,346 mm 2,384 mm 33.0 m3
Length Width Height Loading Capacity  ko9
12,031 mm 2,348 mm 2,390 mm 68.0 m3
Length Width Height Loading Capacity  ko10
5,958 mm 2,018 mm 2,077 mm 25.0 m3
Length Width Height Loading Capacity  ko11
11,986 mm 2,236 mm 1,968 mm 53.0 m3

AIRLINE CONTAINER DIMENSIONS

MAIN DECK PALLET (equivalent to IATA Type 2)

INTERIOR VOLUME: 606 cuft/17.16 cu m

MAXIMUM GROSS WEIGHT: 15,000 lb/6,804 kg

MAXIMUM OUTSIDE DIMENSIONS: (L x W x H) Contoured

125″ x 96″ x 96″ – 317cm x 244cm x 244cm

 ht1
LD-7 (equivalentto IATA Type5)

INTERIOR VOLUME: 379.9 cuft/10 cu m

MAXIMUM GROSS WEIGHT: 10,200 lb/4,627 kg

MAXIMUM OUTSIDE DIMENSIONS: (L x W x H)

125″ x 88″ x 63″ – 317cm x 223cm x 160cm

 ht2
P9A LOVER DECK PALLET (equivalentto IATA Type 6)

INTERIOR VOLUME: 242 cuft/6.9cu m

MAXIMUM GROSS WEIGHT: 7,000 lb/3,176 kg

MAXIMUM OUTSIDE DIMENSIONS: (L x W x H)

125″ x 60″ x 63″ – 317cm x 152cm x 160cm

 ht3
LD-11 (equivalentto IATA Type 6)

INTERIOR VOLUME: 242 cuft/6.9cu m

MAXIMUM GROSS WEIGHT: 7,000 lb/3,176 kg

MAXIMUM OUTSIDE DIMENSIONS: (L x W x H)

125″ x 60″ x 64″ – 317cm x 162cm x 162cm

 ht4
LD-8 (equivalentto IATA Type 6A)

INTERIOR VOLUME: 243 cuft/6.9cu m

MAXIMUM GROSS WEIGHT: 5,400 lb/2,450 kg

OUTSIDE DIMENSIONS: (L x W x H)

96″ x 60″ x 64″ – 228cm x 152cm x 162cm

 ht5
LD-4 (equivalentto IATA Type 7A)

INTERIOR VOLUME: 194 cuft/5 cu m

MAXIMUM GROSS WEIGHT: 5,400 lb/2,450 kg

OUTSIDE DIMENSIONS: (L x W x H)

96″ x 60″ x 64″ – 228cm x 152cm x 162cm

 ht6
LD-3 (equivalentto IATA Type 8)

INTERIOR VOLUME: 150 cuft/4 cu m

MAXIMUM GROSS WEIGHT: 3,500 lb/1,588 kg

OUTSIDE DIMENSIONS: (L x W x H)

61″ x 60″ x 64″ – 154cm x 152cm x 162cm

 ht7
LD-2 (equivalentto IATA Type 8D)

INTERIOR VOLUME: 120 cuft/3 cu m

MAXIMUM GROSS WEIGHT: 2,700 lb/1,225 kg

OUTSIDE DIMENSIONS: (L x W x H)

47″ x 60″ x 64″ – 119cm x 152cm x 162cm

 ht8

INCOTERMS – INTERNATIONAL DELIVERY MODES

Tüm taşıma modlarını kapsayan kurallar
Kısa Tanımı İngilizce Açılımı Türkçe Açılımı Kullanıldığı Taşımacılık Türü
EXW Ex Works Fabrikada Teslim Karayolu, Havayolu, Demiryolu, çok araçlı taşımacılık
FCA Free Carrier Taşıma Vasıtasının Yanında Teslim Karayolu, Havayolu, Demiryolu, çok araçlı taşımacılık
CPT Carriage Paid To ……… kadar Navlun Ödenmiş Karayolu, Havayolu, Demiryolu, çok araçlı taşımacılık
CIP Carriage And Insurance Paid To.. (……. kadar Navlun ve Sigorta Ödenmiş Karayolu, Havayolu, Demiryolu, çok araçlı taşımacılık
DAT Delivered At Terminal Teminalde Teslim Karayolu, Havayolu, Demiryolu, çok araçlı taşımacılık
DAP Delivered At Place Belirlenen Noktada Teslim Karayolu, Havayolu, Demiryolu, çok araçlı taşımacılık
DDP Delivered Duty Paid Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak teslim Karayolu, Havayolu, Demiryolu, çok araçlı taşımacılık
Sadece deniz ve iç su yolunu kapsayan kurallar
Kısa Tanımı İngilizce Açılımı Türkçe Açılımı Kullanıldığı Taşımacılık Türü
FAS Free Alongside Ship Geminin yanında teslim Denizyolu, iç su yolu
FOB Free On Board Gemiye Yükleyerek (Küpeştesinden geçmiş) Teslim Denizyolu, iç su yolu
CFR Cost And Freight Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Olarak Denizyolu, iç su yolu
CIF Cost, Insurence And Freight Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim Denizyolu, iç su yolu